facebookgoogle plustwitter

ሁሉን ነገር ገላጩ  አላህ . .
443

ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ . .

እርሱ ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ ነው . . ‹‹አላህም እርሱ መኖሩ የተረጋገጠ (ሁሉን ነገር) ገላጭ መኾኑን›› [አልኑር፡25]

ገላጭ የሆንከው አላህ ﷻ ሆይ! . . የእውነትን መንገድ ግለጥልን፤ከሐሰት መንገድ ጋር እንዳይደበላለቅብን አንተው ጠብቀን።

እውነትንና እውነታዎችን ሁሉ ገላጭ የሆነው አላህ ﷻ ፣በዚህም ጥርጣሬዎችን ሁሉ የሚያስወግድና የሚያጠራ ገላጭ ጌታ።

ተጋሪ የሌለው አንድ አምላክ መሆኑን የሚመለከተውን ተውሒድ ገላጭ የሆነ አላህ ﷻ ነው።

‹‹ሁሉን ነገር ገላጩ›› . . ስለ ቸርነቱ ስለ አንድነቱና ስለ ሥልጣኑ፣ አእምሯዊ ሸሪዓዊ ቁሳዊና ሕሊናዊ ማስረጃዎችን ያቀረበላቸው በመሆኑ ከፍጥረታቱ ያልተሰወረ፣ሁሉን ነገር ገላጩ ጌታ።

‹‹ሁሉን ነገር ገላጩ›› . . መልክተኛውን ﷺ በመላክና በገላጩ መጽሐፍ

ለባሮቹ እውነተኛውን ቀጥተኛ መንገድ ያሳየ ጌታ። ‹‹ከአላህ ዘንድ ብርሃንና ገላጭ መጽሐፍ በእርግጥ መጣላችሁ።›› [አልማኢዳህ፡15]

የመታደልን መንገድ ለባሮቹ የገለጠ፣መታደልን እርሱን ከመታዘዝና ተውሒዱን ከማረጋገጥ ጋር ያቆራኘ ጌታ።

እርሱ ሁሉን ነገር ገላጩ አላህ ነው። . . .