islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


(እርሱም) አላቸው «ይሠሩት በነበሩት ነገር ምን ዕውቀት አለኝ፡፡

«ምርመራቸው በጌታዬ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡ ብታውቁ ኖሮ (ይህንን ትርረዱ ነበር)፡፡

«እኔም አማኞችን አባራሪ አይደለሁም፡፡

«እኔ ግልጽ አስፈራሪ እንጅ ሌላ አይደለሁም፡፡»

«ኑሕ ሆይ! (ከምትለው) ባትከለከል በእርግጥ ከሚወገሩት ትኾናለህ» አሉት፡፡

(እርሱም) አለ «ጌታዬ ሆይ! ሕዝቦቼ አስተባበሉኝ፡፡

«በእኔና በእነርሱም መካከል (ተገቢ) ፍርድን ፍረድ፡፡ አድነኝም፡፡ ከእኔ ጋር ያሉትንም ምእምናን፡፡»

እርሱንም ከእርሱ ጋር ያለውንም ሁሉ በተመላው መርከብ ውስጥ አዳን፡፡

ከዚያም በኋላ ቀሪዎቹን አሰጠምን፡፡

በዚህ ውስጥ ታላቅ ግሳጼ አለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም አማኞች አልነበሩም፡፡

ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

ዓድ መልክተኞችን አስተባበለች፡፡

ወንድማቸው ሁድ ለነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

«እኔ ለናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

«አላህንም ፍሩ ታዘዙኝም፡፡

«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

«የምትጫወቱ ኾናችሁ በከፍተኛ ስፍራ ሁሉ ላይ ምልክትን ትገነባላችሁን

«የውሃ ማጠራቀሚያዎችንና ሕንፃዎችንም ዘላለም መኖርን የምትከጅሉ ኾናችሁ ትሠራላችሁን

«በቀጣችሁም ጊዜ ጨካኞች ኾናችሁ ትቀጣላችሁን

«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

«ያንንም በምታውቁት (ጸጋ) ያጣቀማችሁን ፍሩ፡፡

«በእንስሳዎችና በልጆች ያጣቀማችሁን፡፡

«በአትክልቶችና በምንጮችም፡፡

«እኔ በእናንተ ላይ የታላቅን ቀን ቅጣት እፈራለሁና፡፡»

(እነርሱም) አሉ «ብትገስጽም ወይም ከገሳጮቹ ባትኾንም በእኛ ላይ እኩል ነው፤ (ያለንበትን አንለቅም)፡፡