islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


«ይህ የፊተኞቹ ሰዎች ፀባይ እንጅ ሌላ አይደለም፡፡

«እኛም የምንቅቀጣ አይደለንም» (አሉ)፡፡

አስተባበሉትም፡፡ አጠፋናቸውም፡፡ በዚህም ውስጥ እርግጠኛ ግሳጼ አለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

ሰሙድ መልክተኞችን አስተባበለች፡፡

ወንድማቸው ሷሊህ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

«በዚያ እዚህ ባለው (ጸጋ) ውስጥ የረካችሁ ኾናችሁ ትተዋላችሁን

«በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ፡፡

«በአዝመራዎችም ፍሬዋ የበሰለ በኾነች ዘንባባም፤ (ውስጥ ትተዋላችሁን)

«ብልሆች ኾናችሁ ከጋራዎች ቤቶችንም ትጠርባላችሁ፡፡

«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

«የወሰን አላፊዎችንም ትዕዛዝ አትከተሉ፡፡

«የእነዚያን በምድር ላይ የሚያጠፉትንና የማያበጁትን፡፡»

(እነሱም) አሉ «አንተ በብዙ ከተደገመባቸው ሰዎች ብቻ ነህ፡፡

«አንተ ብጤያችን ሰው እንጅ ሌላ አይደለህም፡፡ ከእውነተኞቹም እንደኾንክ ተዓምርን አምጣ፡፡»

(እርሱም) አለ «ይህች ግመል ናት፡፡ ለእርሷ የመጠጥ ፋንታ አላት፡፡ ለእናንተም የታወቀ ቀን ፋንታ አላችሁ፡፡

«በክፉም አትንኳት፡፡ የታላቅ ቀን ቅጣት ይይዛችኋልና፡፡»

ወጓትም፡፡ ወዲያውም ተጸጻቾች ኾነው አነጉ፡፡

ቅጣቱም ያዛቸው፡፡ በዚህም ውስጥ ግሳፄ አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡