islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


የሉጥ ሕዝቦች መልክተኞችን አስተባባሉ፡፡

ወንድማቸው ሉጥ ለእነርሱ ባለ ጊዜ «አትጠነቀቁምን

«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

«ከዓለማት ሰዎች ወንዶችን ትመጣላችሁን

«ከሚስቶቻችሁም ጌታችሁ ለናንተ የፈጠረላችሁን ትተዋላችሁን በእውነቱ እናንተ ወሰን አላፊዎች ሕዝቦ ናችሁ፡፡»

(እነርሱም) አሉ «ሉጥ ሆይ! ባትከለከል በእርግጥ (ከአገር) ከሚወጡት ትኾናለህ፡፡»

(እርሱም) አለ «እኔ ሥራችሁን ከሚጠሉት ሰዎች ነኝ፡፡

«ጌታዬ ሆይ! እኔንም ቤተሰቦቼንም ከሚሠሩት ሥራ (ቅጣት) አድነን፡፡»

እርሱንም ቤተሰቦቹንም በጠቅላላ አዳንናቸው፡፡

በቀሪዎቹ ውስጥ የኾነች አሮጊት ብቻ ስትቀር (እርሷ ጠፋች)፡፡

ከዚያም ሌሎቹን አጠፋን፡፡

በእነሱም ላይ (የድንጋይን) ዝናምን አዘነምንባቸው፡፡ የተስፈራሪዎቹም ዝናም (ምንኛ) ከፋ፡፡

በዚህ ውስጥ አስደናቂ ተዓምር አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

የአይከት ሰዎች መልክተኞችን አስተባበሉ፤

ሹዕይብ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

«በርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠይቃችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

«ስፍርን ሙሉ፡፡ ከአጉዳዮቹም አትኹኑ፡፡

«በትክክለኛ ሚዛንም መዝኑ፡፡

«ሰዎችንም ነገሮቻቸውን አታጉድሉባቸው፡፡ በምድርም ላይ አጥፊዎች ኾናችሁ አታበላሹ፡፡