islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


አስተባበሉትም፡፡ ስለዚህ እነርሱ (ለቅጣት) የሚጣዱ ናቸው፡፡

ንጹሕ የተደረጉት የአላህ ባሮች ብቻ ሲቀሩ፡፡

በእርሱ ላይም በኋለኞቹ ሕዝቦች ውስጥ መልካም ዝናን ተውንለት፡፡

ሰላም በኢልያሲን ላይ ይሁን፡፡

እኛ እንደዚሁ መልካም ሠሪዎችን እንመነዳለን፡፡

እርሱ በእርግጥ ከምእመናን ባሮቻችን ነው፡፡

ሉጥም በእርግጥ ከመልክተኞቹ ነው፡፡

እርሱንና ቤተሰቦቹን ሁሉንም በአዳንናቸው ጊዜ (አስታውስ)፡፡

(በቅጣቱ ውስጥ) ከቀሪዎቹ የሆነችው አሮጊት ብቻ ስትቀር፡፡

ከዚያም ሌሎቹን አጠፋን፡፡

እናንተም ያነጋችሁ ስትሆኑ በእነርሱ (መኖሪያዎች) ላይ (በቀን) ታልፋላችሁ፡፡

በሌሊትም (ታልፋላችሁ)፤ ልብም አታደርጉምን?

ዩኑስም በእርግጥ ከመልክተኞቹ ነው፡፡

ወደ ተመላው መርከብ በኮበለለ ጊዜ (አስታውስ)፡፡

ዕጣም ተጣጣለ፡፡ ከተሸነፉትም ሆነ፡፡

እርሱም ተወቃሽ ሲሆን ዐሳው ዋጠው፡፡

እርሱ ለጌታው ከአወዳሾቹ ባልሆነም ኖሮ፤

እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ በሆዱ ውስጥ በቆየ ነበር፡፡

እርሱ በሽተኛ ሆኖ በቃይ በሌለው (በባሕር) ዳርቻ ላይ ጣልነውም፡፡

በእርሱም ላይ (በአጠገቡ) ከቅል የሆነችን ዛፍ አበቀልን፡፡

ወደ መቶ ሺሕ ሰዎችም (ዳግመኛ) ላክነው፡፡ ከቶውንም ይጨምራሉ፡፡

አመኑም፡፡ እስከ ጊዜ ድረስም አጣቀምናቸው፡፡

(የመካን ሰዎች) ጠይቃቸውም፡፡ «ለጌታህ ሴቶች ልጆች ለእነርሱም ወንዶች ልጆች ይኖራልን?»

ወይስ እኛ እነርሱ የተጣዱ ሆነው መላእክትን ሴቶች አድርገን ፈጠርን?

ንቁ! እነርሱ ከቅጥፈታቸው (የተነሳ) ይላሉ፡-

«አላህ (መላእክትን) ወለደ፡፡» እነርሱም በእርግጥ ውሸታሞች ናቸው፡፡

በወንዶች ልጆች ላይ ይልቅ ሴቶችን ልጆች መረጥን?