islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


በሰማዩ በሌሊት መጪውም እምላለሁ፡፡

የሌሊት መጪውም ምን እንደ ኾነ ምን አሳወቀህ?

ጨለማን ቀዳጁ ኮከብ ነው፡፡

ነፍስ ሁሉ በእርሷ ላይ ጠባቂ ያለባት እንጅ ሌላ አይደለችም፡፡

ሰውም ከምን እንደተፈጠረ ይመልከት፡፡

ከተስፈንጣሪ ውሃ ተፈጠረ፡፡

ከጀርባና ከእርግብግብቶች መካከል የሚወጣ ከኾነ (ውሃ)፡፡

እርሱ (አላህ) በመመለሱ ላይ በእርግጥ ቻይ ነው፡፡

ምስጢሮች በሚገለጡበት ቀን፡፡

ለእርሱም (ለሰው) ኀይልና ረዳት ምንም የለውም፡፡

የመመለስ ባለቤት በኾነችው ሰማይም እምላለሁ፡፡

(በበቃይ) የመሰንጠቅ ባለቤት በኾነችው ምድርም፤

እርሱ (እውነትን ከውሸት) የሚለይ ቃል ነው፡፡

እርሱም ቀልድ አይደለም፡፡

እነርሱ በእርግጥ ተንኮልን ይሠራሉ፡፡

(እኔ) ተንኮልንም እመልሳለሁ፡፡

ከሓዲዎችንም ቀን ስጣቸው፡፡ ጥቂትን ጊዜ አቆያቸው፡፡

ከሁሉ በላይ የኾነውን ጌታህን ስም አሞግሥ፡፡

የዚያን (ሁሉን ነገር) የፈጠረውን ያስተካከለውንም፡፡

የዚያንም የወሰነውን፡፡ (ለተፈጠረለት ነገር) የመራውንም፡፡

የዚያንም ግጦሽን (ለምለም አድርጎ) ያወጣውን፡፡

(ከዚያ) ደረቅ ጥቁር ያደረገውንም (አምላክ ስም አሞግስ)፡፡

(ቁርኣንን) በእርግጥ እናስነብብሃለን፤ አትረሳምም፡፡

አላህ ከሻው ነገር በስተቀር፡፡ እርሱ ግልጹን የሚሸሸገውንም ሁሉ ያውቃልና፡፡

ለገሪቱም (ሕግጋት) እንገጥምሃለን፡፡

ግሣጼይቱ ብትጠቅም (ሰዎችን) ገሥጽም፡፡

(አላህን) የሚፈራ ሰው በእርግጥ ይገሠጻል፡፡