islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


አንተ ከሌሊቱ ሁለት እጅ ያነሰን ግማሹንም ሲሶውንም የምትቆም መኾንህን ጌታህ በእርግጥ ያውቃል፡፡ ከእነዚያም አብረውህ ካሉት ከፊሎች (የሚቆሙ መኾናቸውን ያውቃል)፡፡ አላህም ሌሊትንና ቀንን ይለክካል፡፡ (ሌሊቱን) የማታዳርሱት መኾናችሁን ዐወቀ፡፡ በእናንተ ላይም (ወደ ማቃለል) ተመለሰላችሁ፡፡ ስለዚህ ከቁርኣን (በስግደት) የተቻላችሁን አንብቡ፡፡ ከእናንተ ውስጥ በሽተኞች፣ ሌሎችም ከአላህ ችሮታ ለመፈለግ በምድር ላይ የሚጓዙ፣ ሌሎችም በአላህ መንገድ (ሃይማኖት) የሚጋደሉ እንደሚኖሩ ዐወቀ፡፡ (አቃለለላቸውም)፡፡ ከእርሱም የተቻለችሁን አንብቡ፡፡ ሶላትንም ስገዱ፡፡ ዘካንም ስጡ፡፡ ለአላህም መልካም ብደርን አበድሩ፡፡ ከመልካም ሥራም ለነፍሶቻችሁ የምታስቀድሙትን ሁሉ እርሱ የተሻለና በምንዳም ታላቅ ኾኖ አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ፡፡ አላህንም ምሕረትን ለምኑት፡፡ አላህ በጣም መሓሪ አዛኝ ነውና፡፡

አንተ (ልብስህን) ደራቢው ሆይ!

ተነሳ አስጠንቅቅም፡፡

ጌታህንም አክብር፡፡

ልብስህንም አጥራ፡፡

ጣዖትንም ራቅ፡፡

ማብዛትንም የምትፈልግ ኾነህ፤ (በረከትን) አትለግስለለ

ለጌታህም (ትዕዛዝ) ታገሥ፡፡

በቀንዱም በተነፋ ጊዜ (ነገሩ ይበረታል)፡፡

ይህም (ጊዜ) ያ ቀን አስቸጋሪ ቀን ነው፡፡

በከሓዲዎች ላይ ገር ያልኾነ ነው፡፡

አንድ ኾኖ ከፈጠርኩት ሰው ጋር ተዎኝ (እኔ እበቃሃለሁ)፡፡

ለእርሱም የተዘረጋን ገንዘብ (በያይነቱ) ያደረግሁለት፡፡

(በያደባባዩ) ተገኝዎች የኾኑ ወንዶች ልጆችንም፡፡

ለእርሱም (ኑሮውን) መዘርጋትን የዘረጋሁለት (ከኾነ ሰው ገር ተዎኝ)፡፡

ከዚያም ልጨምርለት ይከጅላል፡፡

ይከልከል፤ እርሱ ለአንቀጾቻችን በእርግጥ ተቃዋሚ ነበር፡፡

በእርግጥ ችግርን አስገድደዋለሁ፡፡

እርሱ (በቁርኣን ነገር) ሐሰበ፤ ገመተም፡፡