islamkingdomfaceBook


Sən (ya Rəsulum!) Rəbbinin ne’məti sayəsində divanə deyisən!

Kafirlər əzabın yaxınlaşdığını gördükləri zaman üzləri eybəcər kökə düşəcək (qaralacaq) və onlara: “Sizin (dünyada) istədiyiniz (və həmişə istehza edib inanmadığınız) əzab budur!” – deyiləcəkdir.

(Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə) de: “Bir deyin görək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin; siz kafirləri şiddətli əzabdan (Allahın əzabından) kim qurtara bilər?! (Biz ölsək də, qalsaq da, bu sizə heç bir fayda verməz. Allahın əzabından nicat tapmaq üçün ancaq Onun haqq dininə iman gətirmək lazımdır!)

De: “O bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkül etdiyimiz Rəhmandır. Kimin (haqq yoldan) açıq-aydın azmış olduğunu (tezliklə) biləcəksiniz!”

De: “Bir söyləyin görək, əgər suyunuz çəkilib (yerin dibinə) getsə, (Allahdan başqa) kim sizə axar su gətirə bilər?!

Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda yazılanlara) ki,

(Müşriklər) istərdilər ki, sən onlara yumşaqlıq göstərəsən, onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər! (Sən onların bütləri barəsində pis söz deməyəsən, onlar da sənə əziyyət verməsinlər və ya sən onların bütlərinə tapınasan, onlar da sənin Allahına ibadət etsinlər!)

Qeybət edənə, söz gəzdirənə;

Xeyrə mane olana, (zülm etməkdə) həddi aşana, günaha batana;

Daş ürəkliyə, (anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya -

O, mal-dövlət, oğul-uşaq sahibi olsa belə!

Ayələrimiz ona oxunduğu zaman o: “(Bunlar) qədimlərin əfsanələridir!” – dedi.

Biz (tezliklə) onun burnuna damğa basacağıq!

Və həqiqətən, səni minnətsiz (tükənmək bilməyən) mükafat gözləyir!

Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!

(Tezliklə) sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər,

Hansınızın divanə olduğunu!

Həqiqətən, sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da, doğru yoldan olanları da ən gözəl tanıyandır!

Elə isə (ya Peyğəmbər! Allahın ayələrini) yalan sayanlara itaət etmə!

(Ya Peyğəmbər!) İtaət etmə (yalan yerə) hər and içənə, alçağa;