islamkingdomfaceBook


Çadırlarda gözlərini (yalnız öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.

Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)

Orada (o cənnətlərin hamısında, dördündə də) xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır.

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’mətlərini yalan saya bilərsiniz?!

Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)

Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)

Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.

Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.

(Öndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),

Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).

(Onlar qızıl-gümüş, lə’l-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,

Onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’mətlərini yalan saya bilərsiniz?!

Onlara (ərlərindən) əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır.

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’mətlərini yalan saya bilərsiniz?!

Onlar (mö’minlər) yaşıl balışlara və gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın döşəklərə) söykənmiş olacaqlar.

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’mətlərini yalan saya bilərsiniz?!

(Ya Peyğəmbər!) Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır (nə qədər uludur)!

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt

Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!

O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.

Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,

Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

Və toz kimi səpələndiyi zaman

Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız: