islamkingdomfaceBook


I nije bilo (moguće) za ovaj Kur'an da bude izmišljen mimo Allaha; međutim, potvrda je onog prije njega, i detaljno izlaganje Knjige u koju nema sumnje, od Gospodara svjetova.

Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj koji počinje stvaranje, zatim ga ponavlja?" Reci: "Allah počinje stvaranje, potom ga ponavlja." Pa kako se odvraćate!

A većina njih slijedi samo pretpostavku. Uistinu, pretpostavka ne koristi Istini nimalo. Uistinu! Allah je Znalac onog šta čine.

Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj ko upućuje Istini?" Reci: "Allah upućuje Istini." Pa da li je ko upućuje Istini dostojniji da bude slijeđen, ili ko ne upućuje, izuzev ako bude vođen? Pa šta vam je? Kako rasuđujete?

Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesite suru sličnu njemu i pozovite koga možete mimo Allaha, ako istinu govorite."

Naprotiv, poriču ono čije znanje ne obuhvataju, a još im nije došlo njegovo tumačenje. Tako su poricali oni prije njih, pa pogledaj kakav je bio kraj zalima!

I između njih je ko u njega vjeruje, i od njih je ko u njega ne vjeruje. A Gospodar tvoj je Najbolji znalac mufsida.

Pa ako te poreknu, tad reci: "Meni djelo moje, a vama djelo vaše. Vi ste slobodni od onog šta radim, a ja sam slobodan od onog šta radite."

I od njih je ko te sluša. Pa zar ti da pročuješ gluhe, iako ne shvataju?