islamkingdomfaceBook


Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tražite oprost od Allaha. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Hadždž je u mjesecima poznatim, pa ko se u njima obaveže za hadždž, tad nema refesa i nema griješenja, niti svađe na hadždžu. A šta učinite od dobrog, zna ga Allah. I snabdijte se; pa uistinu, najbolja oprema je bogobojaznost - i bojte se Mene, o posjednici razuma!

Nije vam grijeh da tražite blagodat od Gospodara vašeg. Zato kad pohrlite sa Arefata, tad spominjite Allaha kod Meš'aril-harama. I spominjite Ga kao što vas je uputio, mada ste prije toga bili od zalutalih.

Pa kad završite obrede svoje tad spominjite Allaha kao vašim spomenom otaca vaših ili jačim spomenom. Ta od ljudi je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau", a neće biti za njega na Ahiretu nikakva udjela.

I od njih je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau dobro i na Ahiretu dobro i sačuvaj nas kazne vatrom."

Ti takvi će imati udio od onog šta su zaslužili; a Allah je brz obračunom.