islamkingdomfaceBook


I slijede šta su kazivali šejtani o carstvu Sulejmanovom. A nije nevjerovao Sulejman; međutim šejtani nisu vjerovali učeći ljude sihru i onom šta je spušteno dvojici meleka u Babilu, Harutu i Marutu. A nisu učili nikoga dok ne bi rekli: "Mi smo samo iskušenje, zato nemoj nevjerovati." Pa su učili od njih dvojice ono čime će prouzročiti razdvajanje između muža i žene njegove; a nisu oni štetili time nikome, izuzev s dozvolom Allahovom; i učili su šta će im štetiti, a neće im koristiti. I doista su znali da onaj ko to kupuje - sigurno on neće imati u Ahiretu nikakva udjela. A sigurno je loše ono zašto su prodali duše svoje, kad bi znali.

A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad bi znali!

O vi koji vjerujete! Ne govorite: "Ra'ina!" - a govorite "Unzurna!" i slušajte; a imaće nevjernici kaznu bolnu.

Ne vole oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige niti mušrici da vam se spusti ikakvo dobro od Gospodara vašeg. A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah je Posjednik dobrote veličanstvene.