islamkingdomfaceBook


Pa pošto dođe naredba Naša, učinismo visoko njihovo niskim njihovim, i izlismo na njih kamenje glineno u slojevima,

Obilježeno kod Gospodara tvog; a nije to od zalima daleko.

I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga sem Njega! I ne umanjujte mjeru i vagu. Uistinu! Ja vas vidim u dobru i uistinu se ja bojim nad vama kazne Dana sveobuhvatnog."

"I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagu pravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I ne činite zlo na Zemlji, praveći fesad.

Ono što je Allah ostavio bolje je za vas, ako ste vjernici; a nisam ja nad vama čuvar."

Rekoše: "O Šuajbe! Da li ti salat tvoj naređuje da mi napustimo ono šta su obožavali očevi naši, ili da s imecima našim činimo šta hoćemo? Uistinu, ti, ti si blag, ispravan."

Reče: "O narode moj! Da li vidite? Ako sam na dokazu jasnom od Gospodara svog, a opskrbio me je od Sebe opskrbom dobrom? A ne želim da vam se suprotstavljam, izuzev onim šta vam zabranjujem. Želim samo da popravim šta mogu, a povoljnost moja je samo od Allaha; u Njega se pouzdavam i Njemu se obraćam."