islamkingdomfaceBook


Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: teku ispod njega rijeke; plodovi njegovi su stalni i hladovina njegova; to je rezultat onih koji se boje (Allaha), a rezultat nevjernika je vatra.

A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onom šta ti je objavljeno, a od stranaka je onaj ko poriče dio toga. Reci: "Samo mi je naređeno da obožavam Allaha i da Mu ne pridružujem. Njemu pozivam i Njemu je povratak moj."

I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom; a ako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, niti spasitelja.

I doista, slali smo poslanike prije tebe i davali im žene i potomstvo. I nije bilo za poslanika da donese znak, izuzev s dopuštanjem Allahovim. Za svaki rok ima Knjiga.

Briše Allah šta hoće i utvrđuje, a kod Njega je Majka knjiga.

I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimo ili te uzmemo, pa samo je na tebi dostava, a na Nama je obračun.

Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih? A Allah presuđuje - nema tog ko će suzbiti presudu Njegovu; a On je brz obračunom.

I doista su spletkarili oni prije njih; pa Allahovo je svo planiranje. Zna šta svaka duša zarađuje, a saznaće nevjernici ko će za rezultat imati kuću (Ahireta).