islamkingdomfaceBook


A ko se boji skretanja ili grijeha oporučitelja, te ih izmiri, pa nema mu grijeha. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se vi zaštitili,

Određen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljno učini dobro - pa to je bolje za njega. A da postite - bolje je za vas, kad biste znali!

Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kur'an, Uputa ljudima i jasni dokazi Upute i Furkan. Pa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoću, a ne želi vam teškoću, i da ispunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da biste vi zahvaljivali.

A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowi molitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili na putu ispravnom.