islamkingdomfaceBook


I dali smo Musau Knjigu i učinili je Uputom sinovima Israilovim: "Ne uzimajte mimo Mene nikakva zaštitnika."

Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom. Uistinu, on je bio rob zahvalan.

I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi: "Sigurno ćete napraviti fesad na Zemlji dva puta i sigurno ćete se uznijeti ohološću velikom."

Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onog čiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazali neke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

Pa kad dođe obećanje prve od dvije (prijetnje), podigosmo na vas robove Naše, posjednike sile žestoke, pa su pretresali po kućama, i bijaše obećanje ispunjeno.

Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomogli vas imecima i sinovima, i učinili vas većom skupinom.

Ako činite dobro, činite dobro za duše svoje, a ako činite zlo, pa njihovo je. Pa kad dođe obećanje druge (prijetnje) - da ožaloste lica vaša, i da uđu u Mesdžid kao što su ušli u njega prvi put, i da potpuno unište šta zauzmu.