islamkingdomfaceBook


Uistinu, oni koji su došli sa laži, skupina su od vas. Ne smatrajte to zlom za vas. Naprotiv, to je bolje za vas. Svaki čovjek od njih će imati ono šta je stekao od grijeha; a onaj od njih koji preuzme glavninu toga, imaće on kaznu strahovitu.

Zašto nisu - kad ste to čuli - pomislili vjernici i vjernice o dušama svojim dobro, i rekli: "Ovo je laž očita?"

Zašto na to nisu doveli četiri svjedoka? Pa kad nisu doveli svjedoke, pa takvi - kod Allaha - oni su lažljivci.

A da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove na Dunjau i Ahiretu, sigurno bi vas dotakla u onom u što ste se upustili, kazna užasna.

Kad ste to prebacivali jezicima svojim, i govorili ustima svojim ono o čemu vi nemate znanje, i smatrali to lahkim, a to je kod Allaha strašno.

Zašto niste - kad ste to čuli - rekli: "Nije za nas da o ovom govorimo. Slava Tebi (o Allahu)! Ovo je potvora strašna."

Allah vas savjetuje da ne ponovite slično tome nikada, ako ste vjernici.

I objašnjava vam Allah ajete; a Allah je Znalac, Mudri.

Uistinu, oni koji vole da šire razvrat među onima koji vjeruju, imaće oni kaznu bolnu na Dunjau i Ahiretu. A Allah zna, a vi ne znate.

A da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan, Milosrdan...