islamkingdomfaceBook


A kad im se kaže: "Slijedite ono šta je objavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimo ono na čemu smo našli očeve naše." Zar i kad ih šejtan poziva kazni seira?

A ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa doista se uhvatio za hvatište najčvršće. A Allahov je konac stvari.

A ko ne vjeruje, pa nek te ne žalosti nevjerovanje njegovo. Nama je povratak njihov, pa ćemo ih obavijestiti o onom šta su radili. Uistinu! Allah je Znalac grudi.

Dajemo im da uživaju malo, zatim ćemo ih natjerati kazni gruboj.

Zar ne vidite da vam je Allah potčinio šta je na nebesima i šta je na Zemlji, i upotpunio vam blagodati Svoje svana i iznutra? A od ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute, i bez Knjige osvjetljavajuće.

A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Hvala neka je Allahu!" Naprotiv, većina njih ne zna.

Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji. Uistinu! Allah! On je Neovisni, Hvaljeni.

A da je svako drvo na Zemlji (pretvoreno u) pera, a more - da se ono produži nakon (iscrpljenja) njegovog za sedam mora - ne bi se iscrpile Riječi Allahove. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

Stvaranje vaše i podizanje vaše (iz mrtvih) je samo - kao duše jedne. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.