islamkingdomfaceBook


A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre, vječno će biti u njoj. A loše je dolazište!

Ne pogađa nikakva nesreća, izuzev s dozvolom Allahovom. A ko vjeruje u Allaha - upućuje srce njegovo. A Allah je o svakoj stvari Znalac.

I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika! Pa ako se okrenete, ta samo je na Poslaniku Našem dostava jasna.

Allah! Samo je On Bog! I u Allaha zato nek se pouzdaju vjernici.

Bogatstva vaša i djeca vaša samo su iskušenje - a Allah - kod Njega je nagrada veličanstvena.

O vi koji vjerujete! Uistinu, među ženama vašim i djecom vašom neprijatelja imate, zato ih se pričuvajte. A ako izbrišete i pređete i oprostite, pa doista je Allah Oprosnik, Milosrdni!

Pa bojte se Allaha koliko možete, i slušajte i pokorite se i udjeljujte, bolje je za duše vaše. A ko spasi pohlepe dušu svoju - pa ti takvi su od uspjelih.

Ako zajmite Allahu zajam lijep, udvostručiće vam ga i oprostiće vam. A Allah je Zahvalni, Blagi,

Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni, Mudri!