islamkingdomfaceBook


Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinova Israilovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. To zato što nisu poslušali i (što) su prevršivali.

Nisu zabranjivali ružno: činili su ga! Zaista je loše šta su činili!

Vidiš mnoge od njih prijateljuju s onima koji ne vjeruju. Doista je loše šta su im unaprijed poslale duše njihove: da se rasrdi Allah na njih, a u kazni će oni biti vječito.

A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i ono šta mu je objavljeno, ne bi ih uzimali prijateljima. Međutim, mnogi od njih su grješnici.

Sigurno ćeš naći ljude najžešće neprijateljstvom prema onima koji vjeruju: jevreje i one koji pridružuju. A sigurno ćeš naći najbliže od njih ljubavlju (prema) onima koji vjeruju - one koji govore: "Uistinu, mi smo kršćani." To zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.

I kad slušaju ono šta je objavljeno Poslaniku, vidiš oči njihove oblivene suzama zbog onog šta su spoznali od Istine, govore: "Gospodaru naš! Vjerujemo, pa upiši nas sa svjedocima.