islamkingdomfaceBook


(Allah) reče: "O Iblisu! Šta ti je, zar nećeš biti sa onima koji padaju na sedždu?"

Reče: "Neću da činim sedždu smrtniku kojeg si stvorio od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog."

(Allah) reče: "Onda izlazi iz njega, pa uistinu, ti si proklet,

I uistinu, na tebi će biti prokletstvo do Dana sudnjeg."

Reče: "Gospodaru moj! Ta odloži mi do Dana kad će (mrtvi) biti podignuti."

(Allah) reče: "Pa uistinu, ti si od onih kojima se odlaže,

Do Dana, wakta poznatog."

Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me zaveo, sigurno ću im (zlo) učiniti lijepim na Zemlji i sigurno ću ih sve zavesti,

Izuzev robova Tvojih - od njih odanih."

(Allah) reče: "Ovo je put zbog Mene ispravan!

Uistinu, robovi Moji - nemaš ti nad njima vlast, izuzev ko te slijedi od zalutalih."

A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njih svih:

Ima on sedam kapija, svaka od tih kapija ima dio odijeljen.

Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i (među) izvorima:

"Uđite u njih sa selamom, sigurni."

I istrgnućemo šta je u grudima njihovim od zlobe, (kao) braća će biti na sofama, naspramni.

Neće ih u njima dotaći umor, i neće oni iz njih biti izvedeni.

Obavijesti robove Moje da sam Ja, Ja Oprosnik, Milosrdni,

I da je Moja kazna - to kazna bolna.

I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,