islamkingdomfaceBook


Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, da onaj ko ubije dušu - sem zbog ubojstva ili fesada na Zemlji - pa kao da je pobio sve ljude. A ko je poživi, pa kao da je poživio ljude sve. A doista su im donosili poslanici Naši dokaze jasne, zatim su uistinu mnogi od njih, poslije toga, na Zemlji bili prekršitelji.

Plaća onih koji ratuju protiv Allaha i Poslanika Njegovog i žure na Zemlji fesadom je jedino da budu ubijeni ili raspeti ili (im) se odsijeku ruke njihove i noge njihove unakrsno ili da se prognaju iz zemlje. To im je poniženje na Dunjau, a imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu,

Izuzev onih koji se pokaju prije no što njima ovladate. Pa znajte da je Allah Oprosnik, Milosrdni.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražite Njemu približenje i borite se na putu Njegovom, da biste vi uspjeli.

Uistinu, oni koji ne vjeruju, da je njihovo što je na Zemlji i slično tome uz to, da se iskupe njime od kazne Dana kijameta, ne bi se primilo od njih, a imaće oni kaznu bolnu.