islamkingdomfaceBook


Borite se protiv njih! Kazniće ih Allah rukama vašim i poniziti ih, i pomoći vas protiv njih i izliječiti grudi naroda vjernika,

I odstraniće srdžbu srca njihovih, i oprostiće Allah kome hoće. A Allah je Znalac, Mudri.

Zar mislite da ćete biti ostavljeni a (da) ne zna Allah one od vas koji su se borili i nisu uzimali bliskog prijatelja mimo Allaha i Poslanika Njegovog i vjernika? A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

Nije za mušrike da održavaju mesdžide Allahove, svjedoke protiv duša njihovih u nevjerovanju. Takvima će propasti djela njihova i u vatri će oni biti vječito.

Jedino će održavati mesdžide Allahove onaj ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i obavlja salat i daje zekat, i ne boji se, izuzev Allaha. Pa možda takvi budu od upućenih.

Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putu Allahovom imecima svojim i dušama svojim, većeg su stepena kod Allaha; a ti takvi su oni koji će uspjeti.

Zar držite napajanje hadžije i održavanje Mesdžidul-harama, (istim) kao onog ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i bori se na putu Allahovom? Nisu isti kod Allaha; a Allah ne upućuje narod zalima.