islamkingdomfaceBook


Nema Vjerovjesniku nikakvog prijekora u onom čim ga je obavezao Allah. (To) je sunnet Allahov onih koji su minuli ranije - a naredba Allahova je sudbina predodređena -

I nije za vjernika niti za vjernicu, kad odluči Allah i Poslanik Njegov stvar, da oni imaju izbor iz stvari svoje. A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegovog - pa zaista je zalutao zabludom očitom.

I kad si rekao onome koga je obdario Allah, i koga si obdario: "Zadrži sebi ženu svoju i boj se Allaha!" A krio si u duši svojoj ono šta je Allah pokazao i bojao se ljudi, a Allah je dostojniji da se Njega bojiš. Pa pošto je izvršio Zejd za nju potrebno, vjenčali smo nju za te, da ne bude za vjernike grijeh u ženama posinaka njihovih, kad izvrše za njih potrebno. A naredba Allahova je izvršna.

Onih koji su dostavljali poslanice Allahove i Njega se bojali, i nebojali se nikog izuzev Allaha. A dovoljan je Allah Obračunac.

Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, nego je poslanik Allahov i Pečat vjerovjesnika! A Allah je o svakoj stvari Znalac.

O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrom mnogim,

I slavite Ga jutrom i navečer.

On je Taj koji vas blagosilja i meleci Njegovi - da bi vas izveo iz tmina na svjetlo; a za vjernike je Milosrdan.