islamkingdomfaceBook


(Allah) reče: "Pa Istina je, a Istinu govorim,

Sigurno je da ću napuniti Džehennem tobom i onim ko te između njih bude slijedio - svima."

Reci (Muhammede): "Ne tražim od vas za njega nikakvu nagradu, i nisam ja od izvještačenih.

On je samo Opomena svjetovima.

A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena."

Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.

Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom, zato obožavaj Allaha, odan Njegovoj vjeri.

Uistinu, čista vjera je za Allaha! A oni koji mimo Njega uzimaju zaštitnike (kažu): "Obožavamo ih samo da nas približe Allahu bliskošću." Doista će Allah presuditi među njima o onom u čemu se oni razilaze. Uistinu, Allah ne upućuje onog ko je lažac, nezahvalnik.

Da je Allah želio da uzme dijete, sigurno bi od onog šta stvara izabrao šta hoće. Slava neka je Njemu! On, Allah, je Jedini, Onaj koji pokorava!

Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavija noću dan, i zavija danom noć. I potčinio je Sunce i Mjesec. Svakoje plovi roku određenom. Besumnje! On je Moćni, Oprosnik!