islamkingdomfaceBook


I tajili vi govor vaš ili ga razglašavali, uistinu, On je Znalac onog šta je u grudima.

Zar ne zna Onaj koji je stvorio? A On je Fini, Obaviješteni.

On je Taj koji vam je Zemlju učinio podložnom, pa hodajte predjelima njenim i jedite od opskrbe Njegove, a na Njemu je proživljenje.

Jeste li sigurni od Onog ko je u nebu, da neće dati da vas proguta zemlja, tad kad se ona zatalasa?

Ili ste sigurni od Onog ko je u nebu, da ne pošalje na vas oluju? Pa saznaćete kakva je opomena Moja!

I zaista su poricali oni koji su bili prije njih, pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

Zar ne vide ptice iznad sebe - šire krila i skupljaju ih? Drži ih jedino Milostivi. Uistinu, On je svake stvari Vidilac.

Ili, ko je taj ko je vojska vaša, da vam pomogne mimo Milostivog? Nevjernici su samo u iluziji.

Ili, ko je taj ko će vas opskrbiti, ako zadrži opskrbu Svoju? Naprotiv, ustrajavaju u prevršivanju i izbjegavanju.

Pa da li je ko ide ničice na licu svom upućeniji, ili ko ide pravo na putu pravom?

Reci: "On je Taj koji vas je stvorio, i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo što zahvaljujete."

Reci: "On je Taj koji vas je umnožio na Zemlji, a Njemu ćete biti sabrani."

I govore: "Kad će ta prijetnja, ako istinu govorite?"

Reci: "Znanje je jedino kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni."