islamkingdomfaceBook


I kad sretnu one koji vjeruju, kažu: "Vjerujemo", a kad se osame jedni s drugima, govore: "Pričate li im o onom šta vam je otkrio Allah, da biste se vi prepirali o tome kod Gospodara vašeg." Pa zar ne razumijete?

Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni kakva je ona. Uistinu, krave su za nas slične, a uistinu mi ćemo, ako htjedne Allah, biti upućeni."

Reče: "Doista, On kaže: 'Uistinu ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje niti natapanju usjeva. Besprijekorna je, bez biljega na sebi." Rekoše: "Sad si iznio istinu." Tad je zaklaše i jedva (to) učiniše.

I kad ubiste dušu, pa se prepiraste o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta ste krili -

Tad rekosmo: "Udarite ga dijelom njenim!" Eto tako oživljava Allah mrtve i pokazuje vam znakove Svoje, da biste vi shvatili.

Zatim su otvrdla srca vaša poslije toga, te su ona bila kao kamen ili tvrđa. A uistinu, od kamena (postoji) onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od njega (postoji) onaj što raspukne, pa izbija iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji) onaj što pada iz straha od Allaha; a nije Allah nemaran za ono šta radite.

Pa zar žudite da vam vjeruju, a već je grupa njih slušala Riječ Allahovu, zatim su je iskrivljavali nakon što bi je shvatili, a oni znaju.