islamkingdomfaceBook


I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko požuri u dva dana, pa nije mu grijeh. A ko odloži, pa nije grijeh onom ko se boji. I bojte se Allaha i znajte da ćete vi Njemu biti sabrani.

I od ljudi je onaj čiji te govor zadivljuje u životu Dunjaa, i poziva svjedokom Allaha za ono što je u srcu njegovom, a on je najzagriženiji od protivnika -

I kad se okrene, brza po zemlji, da bi činio fesad na njoj i uništio usjev i priplod; a Allah ne voli fesad.

I kad mu se kaže: "Boj se Allaha!", obuzme ga snaženje grijehom. Zato je njemu dovoljan Džehennem; a doista je loše odmorište!

I između ljudi je ko prodaje dušu svoju tražeći zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Samilostan robovima Svojim.

O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.

Pa ako posrnete nakon što su vam došli dokazi jasni, tad znajte da je Allah Moćni, Mudri.

Da li samo čekaju da im dođe Allah u tminama oblaka i meleci, i bude stvar svršena? A Allahu se vraćaju stvari.