islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Ne slijedite korake šejtanove. A ko slijedi korake šejtanove - pa uistinu, on naređuje razvrat i ružno. A da nije dobrote Allahove nad vama i milosti Njegove, ne bi se očistio od vas nijedan, nikad. Međutim, Allah čisti koga hoće; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

I neka se ne kunu posjednici blagodati između vas i obilja da neće dati rodbini i siromasima i muhadžirima na putu Allahovom. I neka oproste i neka pređu. Zar ne volite da vama Allah oprosti? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Uistinu, oni koji okrive poštene bezazlene vjernice, prokleti su na Dunjau i Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu!

Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta su radili.

Tog dana će im Allah ispuniti nagradu njihovu istinski, i znaće da je Allah - On Istina jasna.

Nevaljale su za nevaljale, i nevaljali su za nevaljale. A dobre su za dobre, i dobri su za dobre. Takvi su slobodni od onog šta (oni) govore. Imaće oni oprost i opskrbu plemenitu.

O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće koje nisu kuće vaše - dok ne zatražite dozvolu i selamite ukućane njihove. To je bolje za vas, da biste se vi poučili.