islamkingdomfaceBook


Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad rekoše vjerovjesniku svom: "Pošalji nam vladara, borićemo se na putu Allahovom." Reče: "Je li moguće - ako vam se propiše borba - da se nećete boriti?" Rekoše: "Zašto se mi ne bismo borili na putu Allahovom, a već smo protjerani iz kuća naših, i sinovi naši." Pa pošto im je propisana borba, okrenuše se, izuzev malo njih; a Allah je Znalac zalima.

I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu! Allah vam je već poslao Taluta vladarem." Rekoše: "Otkud da njegova bude vlast nad nama, a mi smo dostojniji vlasti od njega i nije mu dato obilje imetka." Reče: "Uistinu, Allah ga je odabrao nad vama i uvećao ga obimno u znanju i tijelu." A Allah daje vlast Svoju kome hoće, i Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu, znak vlasti njegove je što će vam doći tabut u kojem je smirenost od Gospodara vašeg i ostatak onog šta je ostavila porodica Musaova i porodica Harunova, nosiće ga meleci. Uistinu, u tome je znak za vas, ako ste vjernici."