islamkingdomfaceBook


I požuruju te s kaznom; a da nije roka određenog, sigurno bi im došla kazna. I sigurno će im doći iznenadno, a oni neće opaziti.

Požuruju te s kaznom, a uistinu, Džehennem će biti okružilac nevjernika,

Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih i ispod nogu njihovih i bude rečeno: "Kušajte ono šta ste radili!"

O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, Zemlja Moja je prostrana, zato Mene - ta Mene obožavajte!

Svaka duša će iskusiti smrt, zatim ćete Nama biti povraćeni.

A oni koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo ih smjestiti u džennetske odaje ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna je nagrada radnika,

Onih koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju!

A koliko je živine koja opskrbu ne snosi? Allah opskrbljuje nju i vas. A On je Onaj koji čuje, Znalac.

A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju i potčinio Sunce i Mjesec?" - sigurno će reći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju?

Allah pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih, i uskraćuje mu. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

I ako ih upitaš: "Ko spušta s neba vodu, pa oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog?" - sigurno će reći: "Allah!" Reci: "Hvala Allahu!" Naprotiv, većina njih ne razumije.