islamkingdomfaceBook


Oni koji jedu kamatu, neće ustati, osim kao što ustaje onaj koga udari šejtan svojim dodirom. To zato što oni kažu: "Zaista je trgovina kao kamata" - a dozvoljava Allah trgovinu, a zabranjuje kamatu. Pa onom kome dođe pouka od Gospodara njegovog te se sustegne, tad je njegovo ono šta je prethodno bilo, a stvar njegova je do Allaha (da presudi). A ko se povrati (kamati) - pa takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.

Briše Allah kamatu, a povećava sadake. A Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.

Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela i obavljaju salat i daju zekat, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i neće bit straha nad njima i neće oni žaliti.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako ste vjernici.

Pa ako (to) ne učinite, tad budite upozoreni ratom od Allaha i Poslanika Njegovog. A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam biti učinjen zulm.

A ako (dužnik) bude u nevolji, tad je odgoda do lahkoće; a da učinite (to) sadakom bolje je za vas, kad biste znali.

I bojte se Dana u kojem ćete biti vraćeni Allahu. Zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaslužila i njima se neće učiniti zulm.