islamkingdomfaceBook


A kad se ljudi saberu, biće im neprijatelji, i biće u obožavanje njihovo nevjernici.

I kad im se uče ajeti Naši jasni, govore oni koji ne vjeruju za Istinu kad im dođe: "Ovo je sihr očiti!"

Reci: "Nisam bio novina od poslanika, i ne znam šta će se sa mnom učiniti, niti sa vama. Slijedim jedino šta mi se objavljuje i ja sam samo opominjač jasni."

Ili govore: "Izmišlja ga!" Reci: "Ako sam ga izmislio - pa ne vladate sa mnom zbog Allaha nimalo. On je Najbolji znalac onog šta o njemu govorite. Dovoljan je On svjedok između mene i između vas, a On je Oprosnik, Milosrdni."

Reci: "Vidite li: ako je od Allaha, a ne vjerujete u njega, a posvjedočio je svjedok od sinova Israilovih na sličnom njemu pa je vjerovao - a uzoholili ste se?" Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.

I oni koji ne vjeruju govore o onima koji vjeruju: "Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli." A kako se njime ne upućuju, to će reći: "Ovo je laž stara."

I prije njega je Knjiga Musaova bila vodilja i milost, a ova Knjiga je potvrda na jeziku arapskom, da upozori one koji zulm čine, i radosna vijest za dobročinitelje.

Uistinu, oni koji kažu: "Gospodar naš je Allah", zatim istraju na pravom putu, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.

Takvi će biti stanovnici Dženneta, vječno će biti u njemu: plaća za ono što su radili.