islamkingdomfaceBook


O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siročadi. Reci: "Popravljanje je za njih najbolje." A ako se izmiješate s njima, pa braća su vaša. A Allah razaznaje smutljivca od dobročinitelja. A da je htio Allah, sigurno bi vas preopteretio. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

I ne ženite mušrikinje, dok ne budu vjerovale. A sigurno je robinja vjernica bolja od idolopoklonke, makar vas zadivljavala. I ne ženite mušrike (vašim ženskima), dok ne budu vjerovali. A sigurno je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vas zadivljavao. Takvi pozivaju vatri, a Allah poziva Džennetu i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakove Svoje ljudima, da bi se oni podsjetili.

I pitaju te o menstruaciji. Reci: "To je neprijatnost." Zato ostavite žene u menstruaciji i ne približujte im se dok se ne očiste. Pa kad se očiste, tad im prilazite kako vam je odredio Allah. Uistinu, Allah voli pokajanike i voli čiste.

Žene vaše su njiva vaša, zato prilazite njivi svojoj kako hoćete, i pripravite za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete Ga vi susresti; a obraduj vjernike.

I ne činite Allaha ciljem zakletvi vaših, da ne biste činili dobro i bili bogobojazni i mirili ljude. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.