islamkingdomfaceBook


I požuruju te s kaznom. A neće Allah prekršiti obećanje Svoje. I uistinu, dan je kod Gospodara tvog kao hiljadu godina od onog što računate.

A koliko je gradova kojima sam pustio, a oni su bili zulumčarski, zatim bih ih dograbio, a Meni je dolazište!

Reci: "O ljudi, ja sam vam samo opominjač jasni."

Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće oni oprost i opskrbu plemenitu.

A oni koji nastoje da ajete Naše osujete, takvi će biti stanovnici džehima.

I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika niti vjerovjesnika, a da nije - kad imadne želju - ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah ukine šta šejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. A Allah je Znalac, Mudri,

Da bi ono što je ubacio šejtan učinio iskušenjem za one u srcima čijim je bolest i one čija su srca tvrda. A uistinu, zalimi su u razdoru dalekom,

I da znaju oni kojima je dato znanje, da je on Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega, te da mu se skruše srca njihova. A uistinu, Allah je Vodič onih koji vjeruju, putu pravom.

A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjom u njega dok im Čas ne dođe iznenada, ili im dođe kazna Dana jalovog.