islamkingdomfaceBook


Njemu se vraća znanje Časa. I ne izlaze plodovi iz čaški svojih, i ne nosi nijedno žensko, niti rodi - osim sa znanjem Njegovim. A na Dan kad ih zovne: "Gdje su ortaci Moji?" - reći će: "Objavljujemo Ti: nije od nas nijedan svjedok."

I nestaće od njih ono šta su prizivali ranije i znaće da oni neće imati nikakvog pribježišta.

Ne zamara čovjeka nimalo iskanje dobra, a ako ga dodirne zlo, tad je onaj koji zdvaja, očajan je.

A ako damo da on okusi milost od Nas, nakon što ga je nesreća dotakla, sigurno govori: "Ovo je moje i ne mislim da će Čas nastupiti. A ako se vratim Gospodaru svom, uistinu ću ja kod Njega imati dobro." Pa sigurno ćemo obavijestiti one koji ne vjeruju, o onome šta su radili, i sigurno ćemo dati da oni okuse kaznu grubu.

I kad čovjeka obdarimo, odvrati se i udalji u svoju stranu, a kad ga dotakne zlo, tad je dowe široke.

Reci: "Da li vidite, ako je od Allaha, potom niste vjerovali u njega, ko je zabludjeliji od onog ko je u protivrječju dalekom?"

Pokazivaćemo im znakove Naše na horizontima i u dušama njihovim, dok im ne bude jasno da je on Istina. Zar nije dovoljno, Gospodar tvoj, što je On nad svakom stvari svjedok?

Uistinu! Oni su u sumnji o susretu Gospodara svog! Besumnje! Uistinu! On je svake stvari Okružitelj!