islamkingdomfaceBook


Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: "Gospodaru moj! Podari mi od Sebe potomstvo dobro. Uistinu! Ti si Onaj koji čuje dowu."

Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: "Allah raduje tebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom od dobrih."

Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena moja je nerotkinja." Reče: "Istovjetno!" Allah čini šta hoće.

Reče: "Gospodaru moj! Daj mi znak." Reče: "Znak ti je da nećeš govoriti s ljudima tri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom."

I kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, Allah te je odabrao i očistio te, i odabrao te nad ženama svjetova.

O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku' sa onima koji čine ruku'."

To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kad pobacaše pera svoja - koji od njih će se starati o Merjem - niti si bio kod njih kad su se svađali.

Kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovo je Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretu - a od bliskih je -