islamkingdomfaceBook


I prevedosmo sinove Israilove preko mora, te dođoše ljudima odanim idolima njihovim. Rekoše: "O Musa! Načini za nas boga kao što oni imaju bogove." Reče: "Uistinu, vi ste narod koji ne zna."

"Uistinu, takvi će propasti u onom u čemu su oni, a zaludno je šta su radili.

Reče: "Zar mimo Allaha da vam tražim boga, a On vas je odlikovao nad svjetovima?"

I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog; podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijajući sinove vaše, a pošteđujući žene vaše; a u tom je bilo iskušenje golemo od Gospodara vašeg.

I odredili smo Musau trideset noći, i dopunili to sa deset, pa se ispuni određeno vrijeme Gospodara njegovog - četrdeset noći; i reče Musa bratu svom Harunu: "Naslijedi me u narodu mom i sređuj (stvari) i ne slijedi put mufsida."

I pošto dođe Musa sastajalištu Našem i (pošto) je govorio s njim Gospodar njegov, reče: "Gospodaru moj! Pokaži mi - da Te vidim." Reče: "Nećeš Me vidjeti, međutim, pogledaj ka brdu: pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me." Pa pošto se Gospodar njegov otkri brdu učini ga zdrobljenim, a Musa pade onesviješten. Pa pošto se pribra, reče: "Slava neka je Tebi! Kajem Ti se i ja sam prvi od vjernika."