islamkingdomfaceBook


A ako budete na putovanju i ne nađete pisara, tad zalog nek bude uzet. Pa ako povjeri jedan od vas drugom, tad nek vrati onaj kojem je povjereno, emanet svoj, i neka se boji Allaha, Gospodara svog. I ne prikrivajte svjedočenje. A ko ga sakrije, pa uistinu, to je grijeh srca njegovog. A Allah je o onom što radite Znalac.

Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji! I pokazivali vi šta je u dušama vašim ili ga skrivali, obračunaće vas Allah za to, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće. A Allah nad svakom stvari ima moć.

Vjeruje Poslanik u ono šta mu je objavljeno od Gospodara njegovog, i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove i knjige Njegove i poslanike Njegove. "Ne pravimo razliku između ijednog od poslanika Njegovih." I govore: "Čujemo i pokoravamo se. Oprost tvoj, Gospodaru naš! A dolazište je Tebi!"

Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protiv nje je šta zasluži. Gospodaru naš! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo. Gospodaru naš! I ne tovari na nas teret kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš! I ne tereti nas onim zašto mi nemamo moći. I briši nam (grijehe), i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si Zaštitnik naš, zato nas pomozi protiv naroda nevjernika!