islamkingdomfaceBook


Ljudima pripada dio od onoga šta ostave roditelji i bližnji, i ženama pripada dio od onog šta ostave roditelji i bližnji, od onog što je malo ili mnogo, dio obavezni.

A kad diobi prisustvuju rodbina i siročad i siromasi, tad ih opskrbite iz toga i govorite im riječi uljudne.

I neka se plaše takvi, da ako iza sebe ostave potomke svoje nejake - (neka) se plaše za njih. Zato neka se boje Allaha i neka govore govor prav.

Uistinu! Oni koji jedu imetke siročadi nasilno, samo jedu u trbuhe svoje vatru, a pržiće se seirom.

Nalaže vam Allah za djecu vašu: muškom pripada jednako dijelu dviju ženskih. Pa ako bude ženskih iznad dvije, tad su njihove dvije trećine onog šta je ostavio; a ako bude jedinica, tad je njena polovina. A roditeljima njegovim - svakom pojedinačno od njih dvoje šestina od onog šta ostavi, ako on ima dijete; pa ako on ne bude imao dijete, a nasljednik njegov roditelji njegovi, tad majka njegovu ima trećinu; pa ako on ima braću, tad majci njegovoj pripada šestina, nakon oporuke koju je oporučio ili duga. Očevi vaši i sinovi vaši: ne znate ko vam je od njih bliži korišću. Obaveza je od Allaha. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.