islamkingdomfaceBook


Pitaju te ljudi o Času. Reci: "Znanje o njemu je jedino kod Allaha." A šta znaš ti? Možda je Čas blizu!

Uistinu! Allah je prokleo nevjernike i pripremio za njih seir.

Vječno će biti u njemu, zauvijek; neće naći zaštitnika, niti pomagača.

Na Dan kad se lica njihova budu prevrtala u vatri, govoriće: "O da smo poslušali Allaha i poslušali Poslanika!"

I govoriće: "Gospodaru naš! Uistinu, mi smo poslušali poglavare naše i velikane naše, pa su nas zaveli s puta.

Gospodaru naš! Daj im dvostruku kaznu i prokuni ih prokletstvom velikim."

O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji su uznemiravali Musaa, pa ga je Allah oslobodio onog šta su govorili, a kod Allaha je ugledan.

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i govorite riječ pravu;

Popraviće vam djela vaša i oprostiti vam grijehe vaše. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog - pa zaista je postigao uspjeh veličanstven.

Uistinu! Mi smo ponudili emanet nebesima i Zemlji i planinama, pa su se sustegli da ga ponesu i pobojali su ga se, a ponio ga je čovjek. Uistinu, on je uveliko zalim, neznalica -

Da bi kaznio Allah munafike i munafikinje i mušrike i mušrikinje, i oprostio Allah vjernicima i vjernicama. A Allah je Oprosnik, Milosrdni!