islamkingdomfaceBook


Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau i Ejjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur;

I poslanicima o kojima smo ti već kazivali ranije, i poslanicima o kojima ti nismo kazivali - a govorio je Allah s Musaom govorom -

Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominjačima, da ne imadnu ljudi izgovor Allahu nakon poslanika. A Allah je Moćni, Mudri.

Međutim, Allah svjedoči o onome šta ti je objavio; objavio ga je znanjem Svojim, i meleci svjedoče; a dovoljan je Allah svjedok.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, doista su zabludili zabludom dalekom.

Uistinu, oni koji ne vjeruju i čine zulm, neće im Allah oprostiti, niti ih uputiti stazi,

Izuzev stazi Džehennema! Vječno će biti u njemu, zauvijek, a to je Allahu lahko.

O ljudi! Doista vam je došao Poslanik s Istinom od Gospodara vašeg - zato vjerujte, bolje je za vas. A ako ne vjerujete, pa uistinu, Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji; a Allah je Znalac, Mudri.