islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu koju objavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha i meleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista je zabludio zabludom dalekom.

Uistinu, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potom povećaju nevjerovanje, neće im Allah oprostiti, niti će ih uputiti putu.

Obraduj munafike da će oni imati kaznu bolnu,

Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, traže li kod njih moć? - pa uistinu, moć je Allahova sva!

A već vam je objavio u Knjizi, da kad čujete ajete Allahove - njih poricane i njih izrugivane - tad ne sjedite s njima dok ne uđu u razgovor drugačiji od tog. Uistinu, vi ste tad slični njima. Uistinu! Allah je Taj koji će sakupiti munafike i nevjernike u Džehennem, zajedno;

O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdom - svjedoci Allahu, makar protiv duša vaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukara - pa Allah je oboma bolji zaštitnik. Zato ne slijedite strast, da ne skrenete; a ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu, Allah je o onom šta radite Obaviješteni.