islamkingdomfaceBook


One koji iščekuju za vas. Pa ako vi imadnete pobjedu od Allaha, kažu: "Zar nismo s vama?", a ako imadnu nevjernici udio, kažu (im): "Zar nismo ovladali vama i odbranili vas od vjernika?" Pa Allah će presuditi među vama na Dan kijameta, i neće Allah načiniti nevjernicima protiv vjernika puta.

Uistinu, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kad ustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo.

Kolebljivi su između toga: niti ovima, niti onima. A koga zaludi Allah, tad njemu nećeš naći puta.

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želite da načinite Allahu protiv sebe dokaz očit?

Uistinu, munafici će biti u najnižem dnu vatre i nećeš naći njima pomagača;

Izuzev koji se pokaju i poprave i drže se Allaha i učine iskrenom vjeru svoju Allahu, pa takvi će biti s vjernicima; a daće Allah vjernicima nagradu veličanstvenu.

Što da da Allah kaznu vašu, ako zahvaljujete i vjerujete? A Allah je Zahvalni, Znalac.