islamkingdomfaceBook


A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici džehima.

O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad je narod namjerio da ispruži na vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove. I bojte se Allaha, a u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

A doista je uzeo Allah zavjet sinova Israilovih, i podigli smo između njih dvanaest poglavara, i reče Allah: "Uistinu! Ja sam sa vama. Ako budete obavljali salat i davali zekat, i vjerovali u poslanike Moje i pomagali ih, i uzajmili Allahu zajam lijep, sigurno ću vam pokriti loša djela vaša i sigurno vam dati da uđete u bašče ispod kojih teku rijeke. Pa ko od vas ne bude poslije toga vjerovao, pa doista je zalutao s pravog puta."

Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog, prokleli smo ih i učinili srca njihova tvrdim. Iskrivljavali su riječi u položajima njihovim i zaboravljali dio onoga čim su opominjani. I nećeš prestati nailaziti na izdaju njihovu, izuzev (kod) malo njih. Pa oprosti im i pređi. Uistinu! Allah voli dobročinitelje.