islamkingdomfaceBook


A nije za vas da ne jedete ono nad čim je spomenuto ime Allahovo - a doista vam je razložio šta vam je zabranio - izuzimajući ono na što ste prisiljeni. A uistinu, mnogi zavode strastima svojim, bez znanja. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac prekršilaca.

I ostavite vanjštinu grijeha i unutrašnjost njegovu. Uistinu, oni koji stiču grijeh, biće plaćeni za ono šta su stekli.

I ne jedite od onog nad čim nije spomenuto ime Allahovo, a uistinu, to je grijeh. I uistinu, šejtani nadahnjuju prijatelje svoje da se raspravljaju s vama. A ako ih poslušate, uistinu vi ste mušrici.

Zar je onaj ko je bio mrtav - pa smo ga oživili i načinili mu svjetlo kojim ide među ljudima - kao onaj ko mu je sličan, u tminama iz kojih neće biti vani? Eto tako je nevjernicima uljepšano ono šta rade.

A tako smo načinili u svakom naselju velikaše zloradnicima njegovim, da spletkare u njemu. A ne spletkare izuzev protiv duša svojih, a ne opažaju.

I kad im dođe znak, govore: "Nećemo vjerovati dok nam se ne dadne slično šta je dato poslanicima Allahovim." Allah je Najbolji znalac gdje postavlja poslanstva Svoja. Pogodiće one koji griješe poniženje kod Allaha, i kazna žestoka za ono što spletkare.