islamkingdomfaceBook


Dužan sam da govorim o Allahu samo Istinu. Doista sam vam došao sa dokazom jasnim od Gospodara vašeg. Zato pošalji sa mnom sinove Israilove."

(Faraon) reče: "Ako si došao sa znakom, onda ga daj, ako si od iskrenih!"

Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle! on zmija očita.

I izvuče ruku svoju, tad gle! ona bijela za posmatrače.

Uglednici iz naroda faraonovog rekoše: "Uistinu, ovo je čarobnjak, znalac,

Želi da vas istjera iz zemlje vaše, pa šta naređujete?"

Rekoše: "Zadrži njega i brata njegova, a pošalji u gradove sabirače,

Dovešće ti svakog čarobnjaka, znalca."

I dođoše faraonu čarobnjaci, rekoše: "Uistinu, nama pripada nagrada, ako mi budemo pobjednici."

Reče: "Da!, i uistinu, vi ćete biti od bliskih."

Rekoše: "O Musa! Ili ćeš baciti, ili ćemo mi biti (prvi) bacači?"

Reče: "Bacite!" Pa pošto baciše, začaraše oči ljudi i zastrašiše ih i donesoše sihr silan.

I objavismo Musau: "Baci štap svoj!" Tad gle: on proguta ono šta su lažirali.

Tad se dogodi Istina, i propade ono šta su uradili.

Tad bijahu tu poraženi, i okrenuše se poniženi.

I baciše se čarobnjaci na sedždu,