islamkingdomfaceBook


I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne prepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenost vaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz izdržljive.

I kad im uljepša šejtan poslove njihove i reče: "Nemate vi danas pobjednika od (strane) ljudi, a uistinu, ja sam komšija vaš." Pa pošto se ugledaše grupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče: "Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidim šta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allah je žestok kaznom."

Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allah ščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu! Allah je Silan, žestok kaznom.

I ne budite kao oni koji su izašli iz kuća svojih obijesno i da vide ljudi, i (koji) odvraćaju od puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata ono što rade.

Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim je bolest: "Obmanula je ove vjera njihova." A ko se pouzda u Allaha - pa uistinu, Allah je Moćni, Mudri.

A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one koji ne vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i: "Kušajte kaznu gorenjem!"

To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i što Allah nije nikako zalim robovima.