islamkingdomfaceBook


A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, i pouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

To zato što Allah neće biti Izmjenitelj blagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu ono šta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj koji čuje, Znalac.

Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ih uništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvo faraonovo, a svi su bili zalimi.

Uistinu, najgore životinje kod Allaha su oni koji prikrivaju - pa oni ne vjeruju;

Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim su svaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje.

Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi s njima onog ko je iza njih - da bi se oni poučili.

I ako se od naroda doista bojiš izdaje, onda im baci istovjetno. Uistinu! Allah ne voli izdajnike.

I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, da će preteći; uistinu, oni neće umaći.

I pripremite za njih šta možete od sile i konja vezanih. Preplašićete time neprijatelja Allahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njih koje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite od stvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vama se neće učiniti zulm.