islamkingdomfaceBook


Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.

Reci: "Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je naš Gospodar i vaš Gospodar? I nama pripadaju djela naša, a vama djela vaša, i mi smo Njemu odani."

Ta zajednica je već nestala, njeno je šta je zaslužila, a vaše šta ste zaslužili. I nećete biti pitani za ono šta su radili.

Recite: "Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama, i ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima i ono što je dato Musau i Isau, i što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih, i mi smo Njemu pokorni."

Pa ako budu vjerovali u slično onom u što vjerujete, tad su se doista uputili. A ako se odvrate, tad su samo oni u raskolu. Pa dovoljan će ti biti protiv njih Allah; a On je Onaj koji čuje, Znalac.

Zar govorite: "Uistinu, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevreji ili kršćani?" Reci: "Da li ste vi najbolji znalac ili Allah?" A ko je nepravedniji od onog ko skriva kod sebe svjedočanstvo od Allaha? A nije Allah nemaran prema onom šta radite.

I govore: "Budite jevreji ili kršćani, bit ćete upućeni." Reci: "Naprotiv, millet Ibrahima hanife", a nije bio od mušrika.